PRZETARGI SSM

Liczba informacji (1)

Ogłoszenie

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 3

ogłasza przetarg ofertowy ograniczony i nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności dla lokali mieszkalnych:

1) przy ul. Czeladzka 57 / 139    o powierzchni użytkowej 30,00 m2 - piętro V
 1 pokój + kuchnia
 cena wywoławcza: 57.000,00 złotych
2) przy ul. Baczyńskiego 5A / 11    o powierzchni użytkowej 41,50 m2 - parter
 1 pokój + kuchnia
 cena wywoławcza: 71.100,00 złotych

W dniu 05.11.2018 roku o godzinie 1200 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ograniczony (komisyjne otwarcie ofert) dla członków oczekujących Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

W dniu 05.11.2018 roku o godzinie 1230 w siedzibie spółdzielni w przypadku nie wyłonienia oferenta w przetargu ograniczonym dla członków oczekujących, spółdzielnia przeprowadzi w drugiej kolejności przetarg nieograniczony (komisyjne otwarcie ofert) na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Przystępujący do przetargu ograniczonego i nieograniczonego składają pisemną ofertę zawierającą:

  1. imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, PESEL, NIP, bądź nazwę i siedzibę, numer REGON;
  2. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu określającego tryb i zasady przeprowadzania przetargów w Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jego akceptacji bez zastrzeżeń;
  3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i jego akceptacji bez zastrzeżeń;
  4. wysokość oferowanej kwoty (nie niższą niż cena wywoławcza);
  5. zobowiązanie do poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat w szczególności: sądowych, notarialnych, administracyjnych oraz opłat i należności podatkowych;
  6. numery telefonów kontaktowych oraz numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wadium dla uczestników, których oferty nie zostały przyjęte.

Pisemne oferty przyjmowane będą w siedzibie spółdzielni - pokój nr 6, II piętro w terminie od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 19.10.2018 roku do dnia 02.11.2018 roku do godziny 1400 w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

"przetarg ograniczony / nieograniczony na lokal mieszkalny numer....... przy ulicy........"

z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty w kasie siedziby spółdzielni wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej i przedłożenia dowodu wpłaty w dziale członkowsko - mieszkaniowym (pokój 3, I piętro) najpóźniej na jedną godzinę przed komisyjnym otwarciem ofert.

Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym lub osobistym kontakcie z administracją spółdzielni przy ulicy:

  1. Gen. J. Hallera 16A – tel. (32) 291 66 54 lub (32) 291 16 68 (poz.1)
  2. H. Ordonówny 9A – tel. (32) 266 91 59 lub (32) 266 48 17 (poz.2)

w godzinach urzędowania.

Wzór oferty można pobrać w siedzibie spółdzielni - pokój nr 3, I piętro.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.