PRZETARGI SSM

Liczba informacji (2)

Informacja (1)

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 3
zaprasza wykonawców do składania pisemnych ofert na przewidziane do realizacji w 2019 r. w zasobach spółdzielni następujące prace i usługi:

I. Przeprowadzenie okresowych kontroli instalacji gazowych zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego w budynkach:

  1. z cwg wyposażonych tylko w kuchnie gazowe (podać cenę ryczałtową za 1 mieszkanie),
  2. bez cwg wyposażonych w kuchnie gazowe i piece wieloczerpalne (podać cenę ryczałtową za 1 mieszkanie).

Przeglądy obejmują próbę szczelności instalacji gazowej wraz z usunięciem drobnych nieszczelności oraz ewentualne przewinięcie instalacji gazowej.

II.Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji i zsypów.

III. Usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji (w tym wiosenna i jesienna akcja deratyzacyjna)

IV. Oferta powinna zawierać:

1. nazwę, dokładny adres firmy, numer telefonu oraz datę sporządzenia oferty,
2. aktualne zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,
3. aktualne zaświadczenie: ZUS o niezaleganiu w uiszczaniu składek na FUS i ubezpieczenia zdrowotne oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. pełny profil i zakres oferowanych robót,
5. stawkę roboczogodziny oraz podstawowe narzuty dla danego rodzaju robót,
6. okresy gwarancji dla poszczególnych robót,
7. referencje lub oświadczenie oferenta o wykonywaniu takich lub podobnych robót,
8. oświadczenie oferenta, że wobec jego firmy nie toczy się postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne,
9. poświadczone kserokopie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (ze wskazaniem działalności objętej przetargiem).

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie winny być podpisane przez oferenta.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela dział GZM telefon 32 266 00 71 do 75 wew. 18 i 59.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych odrębnie na:
1. „Okresowe kontrole instalacji gazowych”
2. „Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji i zsypów”
3. „Usługi DDD”
w kancelarii spółdzielni w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 3, pokój nr 6, II piętro w terminie do dnia 14.12.2018 r. godz. 1500.

Przyjęcie oferty przez spółdzielnię nie gwarantuje zlecenia jakichkolwiek robót.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 04.01.2018 r.
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji niniejszego przetargu.

Informacja (2)

Ogłoszenie

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 3

zaprasza Wykonawców do składania pisemnych ofert na przewidziane do realizacji w 2019 r. w zasobach spółdzielni prace związane z:

Usuwaniem pokryć elewacyjnych zawierających azbest oraz termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sosnowcu przy:

  1. ul. Kalinowa 143 – 145
  2. ul. Kierocińskiej 20
  3. ul. Pawia 1 – 3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na poszczególne budynki do nabycia od dnia 19.11.2018 roku w dziale GZM Sosnowiec Al. Zwycięstwa 3 pokój nr 9 II piętro za odpłatnością 200,00 zł każda (kasa czynna w pon. 815 - 1030 i 1200 - 1530, w pozostałe dni 715 - 930 i 1200 - 1430)

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.12.2018 r.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela dział GZM telefon 32 266 00 71 do 75 wew. 59.

Przyjęcie oferty przez Spółdzielnię nie gwarantuje zlecenia jakichkolwiek robót. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji niniejszego przetargu.